Bazı Yoklama İşlemlerinin Kaldırılması

İlgili yazıya ulaşmak için ek PDF dosya bazı işlemlerde yoklama işlemlerininin kaldırılması

Konu :Yoklama İşlemleri

03.10.2019

a) Gerçek kişi mükelleflerden nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu
taşıyanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması, işi bırakma yoklaması,
b) Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunanların işe başlama
yoklaması, adres değişikliği yoklaması, işi bırakma yoklaması,
c) Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç)
adres değişikliği yoklaması, şube açılış yoklaması,
ç) Gerçek kişi mükelleflerde ölüm hali nedeniyle işi bırakma yoklaması,d) Tüzel kişilerde tasfiye/iflasın kapanması nedeniyle işi bırakma yoklaması.

aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi koşuluyla kaldırılmıştır.
Söz konusu mükelleflerin işe başlama, adres değişikliği, şube açılışı ve işi bırakma ile
ilgili işlemleri, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak
aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
2.1. İşe Başlama Yoklamaları
– Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyan gerçek kişi
mükelleflerin işe başlama/bırakma bildirimi ile vergi dairesine işe başladığını bildirmesi
üzerine iş yeri adresi olarak gösterdiği yerleşim yeri adresinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi
(MERNİS) üzerinden sorgulaması yapılarak doğruluğu teyit edildikten sonra trafik tescil
kayıtlarında yer alan bilgiler dikkate alınarak,
– Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişi mükelleflerin
işe başlama/bırakma bildirimi ile vergi dairesine işe başladığını bildirmesi üzerine iş yeri adresi
olarak gösterdiği yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden sorgulaması yapılarak doğruluğu
teyit edildikten sonra
Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak mükellefiyet
tesis edilecek olup, mükellefiyet tesisini müteakiben işe başlama yoklaması yapılmayacaktır.
Ancak işe başlama/bırakma bildiriminde yer alan bilgilerin sistem kayıtlarından
doğruluğunun teyit edilememesi hâlinde işe başlama yoklaması yapılacaktır.
Bununla birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A maddesi kapsamında bulunan
mükelleflerin işe başlama/bırakma bildiriminde bulunması halinde mükellefiyet kaydı söz
konusu maddedeki şartların yerine getirilmesinden sonra yapılacak olup 153/A maddesi
kapsamında bulunan mükelleflerin işe başlama yoklaması da önceden olduğu gibi yapılmaya
devam edilecektir.
2.2. Aynı Vergi Dairesi Müdürlüğü Yetki Alanı İçindeki Adres Değişikliği
Yoklamaları
– Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyan gerçek kişi
mükelleflerin adres değişikliğini dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine iş yeri adresi
olarak gösterdiği yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden sorgulaması yapılarak doğruluğu
teyit edildikten sonra,
– Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişi mükelleflerin
adres değişikliğini dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine iş yeri adresi olarak gösterdiği
yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden sorgulaması yapılarak doğruluğu teyit edildikten
sonra,
– Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç)
adres değişikliğini dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine şirket sermayesinin üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olduğunun Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarından elektronik
ortamda doğruluğu teyit edildikten sonra
adres değişikliği yoklaması yapılmaksızın Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen
hususlar da dikkate alınarak adres değişikliğine ilişkin sisteme bilgi girişi yapılacaktır.
Ancak adres değişikliği dilekçesinde yer alan bilgiler ile sermaye şartına ilişkin tutarın
sistem kayıtlarından doğruluğunun teyit edilememesi hâlinde adres değişikliği yoklaması
yapılacaktır.
2.3. Şube Açılış Yoklamaları
Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) şube
açılışını dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine, hem şirket sermayesinin üç yüz elli bin
Türk Lirası ve üzerinde olduğunun, hem de şube açılışı ve adresinin Ticaret Sicili Müdürlüğü
kayıtlarından elektronik ortamda sorgulaması yapılarak teyit edildikten sonra şube açılış
yoklaması yapılmaksızın, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate
alınarak, şube açılışına ilişkin sisteme bilgi girişi yapılacaktır.
Ancak şirket sermayesinin üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olduğunun ve/veya
şube açılışı ve adresinin sistem kayıtlarından doğruluğunun teyit edilememesi hâlinde şube
açılış yoklaması yapılacaktır.
2.4. İşi Bırakma Yoklamaları
– Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyan gerçek kişi
mükelleflerin işe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe ile işi bıraktığını vergi dairesine
bildirmesi üzerine bildirimde/dilekçede yer alan yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden,
trafik tescil kayıtlarında yer alan bilgilerin ise sistem kayıtlarından doğruluğu teyit edildikten
sonra,
– Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişi mükelleflerin
işe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe ile işi bıraktığını vergi dairesine bildirmesi üzerine
bildirimde/dilekçede yer alan yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden doğruluğu teyit
edildikten sonra,
– Gerçek kişi mükelleflerin ölümü hâlinde mirasçıları tarafından mükellefin ölümüne
ilişkin bildirimin dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi üzerine nüfus kayıt bilgilerinin
elektronik ortamda sorgulaması yapılarak ölüm hali teyit edildikten sonra,
– Tüzel kişi mükelleflere ilişkin olarak ilgili makam tarafından gönderilen iflasın
kapandığına ilişkin kararın vergi dairesi tarafından alınması hâlinde, kararın Ticaret Sicili
Müdürlüğü kayıtlarından elektronik ortamda sorgulaması yapılarak ticaret sicili kayıtlarından
silindiğinin teyit edilmesinden sonra,
– Tüzel kişi mükelleflerin tasfiyenin kapandığına ilişkin dilekçe ekinde Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi aslını vergi dairesine ibraz etmesi hâlinde,
– Tüzel kişi mükelleflerin tasfiyenin kapandığına ilişkin dilekçe ekinde tasfiye kapanış kararının noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve
fotokopisi ile tasfiye kapanış kararının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ilanı makbuzunu vergi dairesine ibraz etmesi hâlinde Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarından
elektronik ortamda sorgulaması yapılarak ticaret sicili kayıtlarından silindiğinin teyit
edilmesinden sonra
işi bırakma yoklaması yapılmaksızın Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen
hususlar da dikkate alınarak işi bırakmaya ilişkin sisteme bilgi girişi yapılacaktır.
Ancak işe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçede yer alan bilgilerin sistem
kayıtlarından doğruluğunun teyit edilememesi hâlinde işi bırakma yoklaması yapılacaktır.
3. Uyum Analiz Çalışmaları Kapsamında Yoklama Yapılması
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sektör, mükellef grupları, gayri safi iş hasılatları,
istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları vb. kriterler dikkate alınarak yapılan analiz
sonuçları ile tespit edilen ya da belirli süreler içerisinde yoklama veya yoklama yoluyla
denetim yapılmayan mükellefler, haklarında yoklama yapılmak üzere vergi dairesi
müdürlüklerine Elektronik Yoklama Sistemi (EYS) üzerinden iletilecektir.
Söz konusu mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinde görevli olan sicil-yoklama
servis şefi ya da Vergi Dairesi Başkanlıklarındaki denetim koordinatörlerinin EYS’deki ilgili
menülerine Başkanlık tarafından doğrudan yansıtılacak olup, bahse konu mükellefler en geç
ilgili menüde yer aldığı günü izleyen iki iş günü içerisinde yoklama memurlarına görev olarak
sevk edilecektir. Kendilerine bu şekilde görev sevk edilen yoklama memurlarının söz konusu
mükellef nezdindeki yoklama ya da yoklama yoluyla denetim görevini, Başkanlığın konu ya da
görev bazında farklı süreler belirlemediği durumda, en geç 15 işgünü içerisinde tamamlaması
gerekmektedir.
Bu işlemlerin süresinde ve eksiksiz olarak yapılması esastır. Bu nedenle, vergi
dairelerinin mükelleflere daha iyi vergicilik hizmeti verebilmeleri ve etkinliklerini
arttırabilmeleri için azami özenin gösterilmesi ve bu işlemlerin aksatılmadan yerine getirilmesi
hususu Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar tarafından bizzat takip edilecektir.
Diğer taraftan, vergi dairelerince gerek duyulması hâlinde vergilendirme ile ilgili diğer
işlemleri tespit etmek amacıyla her zaman yoklama işleminin yapılabileceği tabiidir.
4. Diğer Hususlar
Bu İç Genelgede yapılan açıklamalar ile Vergi Daireleri İşlem Yönergesi ve daha önce
yayınlanmış Genelge ve İç Genelgeler arasında farklılık bulunması durumunda, bu İç
Genelgede yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

This Post Has 0 Comments

Yorum Formu

You must be Online olan to post a comment.