2013/4513 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük

2013/4513 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan
Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük

26 Nisan 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28629
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2013/4513Ekli “Türk Medeni Kanunu
Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük”ün
yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 23/7/2012 tarihli ve 15131
sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 104 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE
KURULAN

VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tüzüğün amacı;
22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan
vakıfların tescil tarzı, tescilin kimler tarafından yaptırılacağı, sicillerinin
ne suretle tutulacağı, Resmî Gazete’de yapılacak ilanın içeriği ve hangi
şekilde yapılacağı konularını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tüzük, 4721 sayılı
Kanunun 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mahkeme siciline tescil

MADDE 3 – (1) Vasiyet yoluyla
kurulan vakıflarda vasiyetnameyi açan sulh hukuk hakimi, resmi senetle kurulan
vakıflarda resmi senedi düzenleyen noter, vasiyetnamenin veya resmi senedin bir
örneğini yedi gün içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir.

(2) Resmi senetle kurulan
vakıflarda vakfeden, ölmesi halinde mirasçılardan biri tarafından tescil
talebinde bulunabilir. Vakıf senedinin düzenlenmesini takip eden üç ay içinde
vakfeden veya ölümü halinde mirasçılardan biri tarafından tescil talebinde
bulunulmamış veya vakfeden tüzel kişi olup da bu süre içinde tüzel kişiliği
sona ermiş ise vakfın tescili hususundaki başvuru Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından yapılır.

(3) Vasiyet yoluyla kurulan
vakıflarda vakfedenin mirasçısı veya vakfeden tarafından mirası resmen idare
etmekle görevlendirilmiş kişi tescil talebinde bulunabilir. Vasiyetnamenin
açılması tarihinden itibaren üç ay içinde bunlar tarafından tescil talebinde
bulunulmamış ise vakfın tescili hususundaki başvuru Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından yapılır.

(4) Vakfın tescili konusundaki
başvurular vakfedenin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme,
evrak üzerinde ve gerekirse vakfedeni ve diğer ilgilileri de dinlemek suretiyle
inceleme yaparak vakfın tesciline karar verir.

(5) Vakfın tesciline dair kararın
kesinleşmesinden sonra vakıf, mahkeme nezdinde özel surette tutulan sicil
defterine kaydolunur. Bu defterde vakfedenin ve vakfın adı, yerleşim yeri,
organları, amacı ve bu amaca tahsis edilen mal ve haklar gösterilir.

(6) Yetkili mahkemeye başvuru için
gerekli masraflar, ilgili vakıftan alınmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce
ödenir.

Tüzel kişilik kazanma

MADDE 4 – (1) Mahkeme siciline
tescil edilen vakıf, tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Kararın tebliği

MADDE 5 – (1) Mahkeme, tescile ve
tescil isteminin reddine ilişkin olarak verdiği kararı, senetle birlikte
Vakıflar Genel Müdürlüğüne re’sen tebliğ eder.

Merkezi sicilin içeriği ve tutulma
tarzı

MADDE 6 – (1) Vakıflar Genel
Müdürlüğünce tutulacak merkezi sicil defterinde her vakıf için bir sayfa
açılır. Bu sayfadaki özel sütunlara vakfedenin ve vakfın adı, yönetim şekli,
temsil tarzı, vakfın yerleşim yeri, vakfedilen malların ve hakların nelerden
ibaret olduğu, taşınmazların yeri, tapu tarih ve numaraları (pafta, ada,
parsel, sıra no), vakfın amacı, şartları, yönetim organları ve bunlarda yapılan
değişiklikler ile vakıf senedinin tarih ve numarası, tescile dair kararı veren
mahkemenin adı ile kararın tarih ve numarası yazılır.

(2) Tescil kararı ile vakıf
senedinin örneği ve varsa diğer belgeler ayrı bir dosyada muhafaza olunur.

(3) Sicil kayıtları ile vakıf
senedi arasında bir aykırılık bulunduğu takdirde, vakıf senedinin aslına itibar
edilir.

İlan

MADDE 7 – (1) Merkezi sicile
kaydedilen vakıf, Resmî Gazete’de ilan edilir. İlanda, vakfedenin ve vakfın
adı, vakfın yerleşim yeri, tescil kararını veren mahkemenin adı ve tescil
kararının tarih ve numarası, özet olarak vakfın amacı, vakfedilen mal ve
hakların nelerden ibaret olduğu, vakfedilen taşınmazların yeri, tapu tarih ve
numaraları (pafta, ada, parsel, sıra no), sona erme halinde tasfiyeden artan
mal ve hakların devredilmesine dair senette yazılı hüküm ve yönetim organında
yer alan kişiler belirtilir.

(2) İlan için yapılan harcamalar
ilgili vakıftan alınmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tüzük

MADDE 8 – (1) 25/7/1970 tarih ve
7/1066 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Medeni Kanunu
Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Danıştayca incelenmiş
olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tüzük hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

20134513 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük

This Post Has 0 Comments

Yorum Formu

You must be Online olan to post a comment.